REGULAMIN   RADY  RODZICÓW
1.	Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców. 
2.	Rada   Rodziców reprezentuje ogół  rodziców   i   opiekunów uczniów.
3.	Radę Rodziców tworzą rodzice  (  po jednym z każdej klasy i oddziału przedszkolnego ) 
wybrani w tajnych wyborach spośród rodziców w danej klasie i oddziale przedszkolnym na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. 4. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku . 5. Zebrania zwołuje przewodniczący Rady Rodziców z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Rodziców lub dyrektora szkoły. 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 7. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków w wyborach jawnych przewodniczącego,
dwóch zastępców przewodniczącego i skarbnika
oraz wyznacza 3 osoby upoważnione do konta Rady Rodziców. 8. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 9. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jej członków. 10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące: - z dobrowolnych składek - dotacji i darowizn, - dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na rzecz szkoły. 9. Rada Rodziców corocznie określa wysokość dobrowolnej składki na rzecz szkoły. 10. Rodzice mogą dobrowolnie zdeklarować wyższą składkę na rzecz szkoły od ustalonej przez radę. 11. O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców. 12. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej,
organu prowadzącego szkołę
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły. 13. Do kompetencji Rady Rodziców należy: a)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: § programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli, § programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców. b) opiniowanie: § programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, § projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, § podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, § programu wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników. c) pozostałe kompetencje: § udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, § działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy szkoły, § poszukiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły, § gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, § delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, § w porozumieniu z dyrektorem określanie wzoru jednolitego stroju obowiązującego na terenie szkoły.