Kwitnące Opolskie
Stawy i sadzawki.
Stawy wiejskie, oczka śródpolne ,oczka wodne są elementem znikającym z naszych krajobrazów.
Nie czyszczone ,często zasypywane lub celowo osuszane . Z drugiej strony budowane w ostatnich
latach jako miniatury prawie w każdym polskim ogrodzie , co świadczy o ich ogromnym
walorze estetycznym gdyż woda dla człowieka zawsze stanowiła Ľródło życia. Niestety stawy w miniaturze
stanowią namiastkę funkcji przyrodniczych jaką spełniały wśród pól i lasów .Poprzez parowanie i podsiąkanie
wody w okresach suszy przyczyniają się stawy do poprawy mikroklimatu w swojej okolicy.
Podczas ulewnych deszczy woda w stawie jest uzupełniana co przyczynia się do ograniczenia
fali powodziowej w dolinach rzek . Najlepszy efekt osiąga się przy maksymalnym rozproszeniu,
stawów i oczek wodnych i terenów podmokłych. Gromadzenie wody w dużych zbiornikach
retencyjnych ma pozytywny wpływ tylko w najbliższej jego okolicy . Powiększenie zbiornika nie
powoduje zwielokrotnienia jego oddziaływania na większym obszarze. Woda podsiąka do gleby
kilkaset metrów wokół zbiornika i wyparowuje. Chyba że stosuje się systemy rozprowadzania wody
w środowisku poprzez sieć rowów i kanałów, te są jednak zniszczone i zaniedbane.
Podczas opadów bezpieczniejsze jest gromadzenie wody w wielu małych zbiornikach.
Tamy na dużych obiektach sprawiały wiele problemów podczas nie jednej powodzi.
W kwestiach finansowych wiele argumentów przemawia za odbudową małych zbiorników.
Łatwiej wyczyścić zbiornik istniejący jak budować nowy. By efektywnie wykorzystywać wodę
deszczowa w krajobrazie zaleca się budowę 3-4 oczek wodnych na 100 ha, przy powierzchni oczka
minimum 200m kwadratowych i głębokości do 2 m . Projekty odbudowy wiejskich stawów i oczek
śródpolnych ze względu na ich walory estetyczne przyrodnicze i rekreacyjne skupiać będą
w najbliższych latach coraz większą uwagę mieszkańców wsi.

Adam Ulbrych LGD Dolina Stobrawy


Materiał stanowi część publikacji przygotowywanej jako przewodnik turystyczno edukacyjny
po szlaku pieszym wytyczanym przez miejscowość Kostów ,Miechowa, Komorzno ,Bruny ,
Skałągi, Gierałcice Male , Markotów Duży, Krężel, Szklarnia ,Zameczek ,
Bazany ,Jasienie, Lasowice Małe, Chudoba, Szumirad.
W ramach projektu ”Po Bezdrożach Wiedzy” dofinansowanego z funduszu inicjatyw
obywatelskich opracowano również koncepcję rewitalizacji
kompleksu stawów Chudoba –Wędrynia.

Na obszarze LGD Dolina Stobrawy realizowane są projekty rewitalizacji stawów i sadzawek.

W Komorznie/Brunach dzięki dofinansowaniu z Fundacji Wspomagania Wsi zlikwidowano
dzikie wysypisko śmieci w jego miejsc powstało 6 małych oczek wodnych projekt
realizowany przez Eko Klub Rozalia ,
szkołę podstawową w Komorznie i urząd gminy .
Grupa odnowy wsi Skałągi wraz z gminą złożyła za pośrednictwem LGD dolina Stobrawy
wniosek o dofinansowanie rewitalizacji stawu w ich miejscowości.