STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SKAŁĄGACHPodstawa prawna:
Art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 ) z późniejszymi
zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61,poz. 624 ) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562) z późn.
zmianami.ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE
§1
Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa w Skałągach.
§2
Szkoła ma swoją siedzibę w Skałągach, ul. Wołczyńska 23, 46-262 Skałągi.
§ 3
Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Wołczynie.
§4
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

§5
Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat.
§6
Szkoła prowadzi mieszany oddział przedszkolny z obowiązkowym nauczaniem sześciolatków (zerówką).
§7
Ustalona nazwa jest używana na pieczęciach w pełnym brzmieniu.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§8
Szkoła spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
§9
Cele szkoły:
1. Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia.
2.Wyposażenie ucznia w wiedzę pozwalająca na rozumienie złożoności świata.
3.Rozwój samodzielności, obowiązkowości i podejmowania odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
4.Kształtowanie wartości moralnych i estetycznych.
5.Wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.
6.Umocnienie wiary dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
7.Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z
osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości, rasy itp.
8.Wyrobienie prawidłowych nawyków działań zdrowotnych.
9.Profilaktyka uzależnień i patologii.

§10
Zadania szkoły:
l .Szkoła umożliwia uczniowi:
poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury,
rozumienie siebie i innych ludzi oraz ich poglądów,
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości,
ujawnianie zainteresowań i uzdolnień,
poznawanie zasad życia społecznego,
kształtowanie postaw patriotycznych,
h) poznawanie świata przyrody i odpowiedzialności za ten świat,
i) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
2.Szkoła zapewnia uczniowi:
opiekę, bezpieczeństwo i korzystne dla zdrowia warunki nauki,
naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację
nauki na następnym poziomie kształcenia,
rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
poszanowanie praw ucznia,
3.Szkoła wspiera ucznia:
a) w społecznych i prozdrowotnych działaniach,
b) w samowychowaniu, samokształceniu i kierowaniu własnym rozwojem,
w rozwoju wrażliwości emocjonalnej i społecznej,
w tworzeniu własnego systemu wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy daje
możliwość samorealizacji,
w rozwijaniu w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, w
kształtowaniu w sobie postawy dialogu i umiejętności słuchania innych.

§11
Szkoła realizuje swoje podstawowe cele i zadania, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad
bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, poprzez:
1.Organizację obowiązkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu o ramowy plan nauczania
2.Organizację lekcji religii/etyki zgodnie z przepisami prawa.
3.Organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (koła zainteresowań, koła
przedmiotowe w miarę posiadania środków finansowych ).
4.Organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
5.Organizację, w uzasadnionych przypadkach, indywidualnego nauczania w domu ucznia zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6.Umożliwienie uczniom realizacji indywidualnego programu nauczania i ukończenia szkoły w skróconym czasie.
7.Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych poza szkołą (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, imprezy
kulturalne, sportowe).
8.Organizację, przy współudziale społeczności uczniowskiej, akademii, apeli, konkursów, imprez kulturalnych, zawodów,
prac społecznych.
9.Umożliwienie działalności na terenie szkoły wszystkim organizacjom uczniowskim, których działalność jest zgodna ze
statutem szkoły.
10.Udzielanie pomocy pedagogicznej oraz psychologicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno -
Pedagogiczną w Kluczborku.
11 .Prowadzenie biblioteki, świetlicy i sali komputerowej.
12. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną.
13.Zapewnienie opieki i dożywiania w świetlicy szkolnej.


ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§12
Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły,
Rada pedagogiczna,
Samorząd uczniowski,
Rada rodziców.
§13
Kompetencje dyrektora szkoły
1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
3.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego i należyte warunki
sanitarno- higieniczne pracy szkoły.
4.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania, ukierunkowuje wysiłki nauczycieli i
uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy.
5.Podejmuje wspólnie z radą pedagogiczną, radą rodziców, instytucjami i organizacjami współdziałającymi
ze szkołą działania zmierzające do poznawania właściwości psychofizycznych uczniów, ich warunków życiowych,
potrzeb, zapewnienia im niezbędnej pomocy materialnej, zdrowotnej, opiekuńczo - wychowawczej. 6. Przewodniczy radzie pedagogicznej.
7.Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i
powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8.Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
9.Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli celem zapewnienia ciągłości pracy dydaktyczno -
wychowawczej.
10. Wydaje polecenia służbowe.
11. Dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielowi stażyście na stopień nauczyciela kontraktowego po
akceptacji komisji kwalifikacyjnej.
13. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły.
14. Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły.
15. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
l6. Dba o powierzone mienie.
17. Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za
jego wykonanie.
18.Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na
realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, o wcześniejszym przyjęciu do szkoły lub odroczeniu obowiązku
szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi
przepisami.
20.Nadzoruje przestrzeganie postanowień statutu.
21.Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
22.Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły.
23.Współpracuje z organizacjami działającymi w szkole i środowisku oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i
młodzieży.
24. Opracowuje, przy współudziale nauczycieli, tygodniowy plan zajęć i dyżurów nauczycielskich.
25. Realizuje pozostałe zadania wynikające z przepisów szczególnych.
26.Co najmniej dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
27. Podaje do publicznej wiadomości , do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw podręczników.
28. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
29.Może wprowadzić, w porozumieniu z radą rodziców, wzór jednolitego stroju obowiązującego wszystkich uczniów w
szkole.
30. Odpowiada z przeprowadzenie sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
31. Zatwierdza program wychowania przedszkolnego i programy nauczania ogólnego.
32. Decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego.
33. Wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.
34. Organizuje prowadzenie w szkole innowacji i eksperymentów zgodnie z przepisami.
35. Organizuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
36. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§14
Rada pedagogiczna
1.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
2.Posiedzenia rady są protokołowane.
3.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków
rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały rady
pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
4.Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
zatwierdzanie planów pracy szkoły,

zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
zatwierdzanie zmian w statucie szkoły i ustalanie tekstu jednolitego.
5.Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej:
występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,
delegowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
przedstawione przez nauczycieli programy nauczania i podręczniki,
opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
f)opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
g)opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
h) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się
żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
i) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,
j) wniosek o indywidualny tok lub program nauki,
k) średnią ocen ustaloną przez komisję stypendialną wymaganą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce,
l) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
ł) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
m) dodatkowe zajęcia edukacyjne, z puli godzin do dyspozycji dyrektora,
n) organizację tygodnia pracy.
6.Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców i samorządu uczniowskiego
dotyczące wszystkich spraw szkoły,
b) może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę
klasyfikacyjną zachowania,
c) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności,
d)może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego,
e)może, w wyjątkowych przypadkach, postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy
I-III ,
f) może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
g)może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
h)postanawia o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym,
i) porozumiewa się z radą rodziców w sprawie uchwalenia programu wychowawczego i
programu profilaktyki,
j) przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty uczniowi,
k) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od
oceny pracy nauczyciela,
l)zapoznaje się z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

§15
Samorząd uczniowski
1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.Samorząd jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii bądź ugrupowania politycznego.
3.Samorząd uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
4.Samorząd ustala regulamin swojej działalności zgodny z zapisami statutu szkoły.
5.Celem samorządu uczniowskiego jest:
rozwiązywanie problemów uczniów oraz współdziałanie z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
obrona interesów społeczności szkolnej
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,
rozwijanie demokratycznych form współżycia,
współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się,
g) przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
h) organizowanie kulturalnej rozrywki dla wszystkich uczniów szkoły,
i) podtrzymywanie tradycji i zwyczajów szkolnych.
6. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego obejmują:
a) przedstawienie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących:
prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,
celami i wymogami,
prawa do zapoznania się z zasadami i założeniami przedmiotowych systemów oceniania,
prawa do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawa do rozwijania swoich zainteresowań,
prawa do nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,
przedstawianie propozycji do Planu Pracy Szkoły i Programu Wychowawczego Szkoły wynikających z potrzeb i
zainteresowań uczniów,
wyrażanie opinii dotyczących problemów dzieci, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie
społeczności uczniowskiej,
prowadzenie gazetki szkolnej i innych działań w celu informowania uczniów o swojej działalności,
współpracę z nauczycielami w organizowaniu apeli i uroczystości szkolnych
organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
współdecydowanie o przyznawaniu uczniom zapomóg i innych form pomocy,
h) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole,
i) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary,
j) udział ,z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej iRady Rodziców dotyczących spraw opiekuńczych
i wychowawczych,
k) prawo wyboru opiekuna Samorządu spośród nauczycieli,
l) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami Samorządu
m) wyrażanie, na prośbę dyrektora, opinii o pracy nauczyciela.

§16
Rada rodziców
1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów.
2. Radę rodziców tworzą rodzice (po jednym z każdej klasy i oddziału przedszkolnego) wybrani w tajnych
wyborach spośród rodziców w danej klasie i oddziale przedszkolnym na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
3. Zebrania rady rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku .
4. Zebrania zwołuje przewodniczący rady rodziców z własnej inicjatywy, na wniosek członka rady rodziców lub
dyrektora szkoły.
5. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
6. Rada rodziców wybiera spośród swoich członków w wyborach jawnych przewodniczącego, dwóch zastępców
przewodniczącego i skarbnika oraz wyznacza 3 osoby upoważnione do konta rady rodziców.
7. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.
8. Uchwały rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jej
członków.
9. Rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące:
- z dobrowolnych składek
- dotacji i darowizn,
- dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na rzecz szkoły.
9. Rada rodziców corocznie określa wysokość dobrowolnej składki na rzecz szkoły.
10. Rodzice mogą dobrowolnie zdeklarować wyższą składkę na rzecz szkoły od ustalonej przez radę.
11. O przeznaczeniu funduszy decyduje rada rodziców.
12. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
13. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
ˇ programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
ˇ programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
b) opiniowanie:
ˇ programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
ˇ projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
ˇ podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,
ˇ programu wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników.
pozostałe kompetencje:
ˇ udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
ˇ działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy szkoły,
ˇ poszukiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,
ˇ gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców,
ˇ delegowanie jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
ˇ w porozumieniu z dyrektorem szkoły określanie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie
wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególna organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
ˇ w porozumieniu z dyrektorem określanie wzoru jednolitego stroju obowiązującego na terenie szkoły.

§17
Zasady współdziałania organów szkoły
1.Zapewnienie każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji określonych w statucie.
2. Umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
3.Zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych
lub planowanych działaniach i decyzjach.

§18
Sposoby rozwiązywania konfliktów zaistniałych w szkole.
1.Konflikt uczeń - uczeń rozwiązuje wychowawca.
2. Konflikt nauczyciel - uczeń rozwiązuje dyrektor i wychowawca.
3. Konflikt nauczyciel - rodzic rozwiązuje dyrektor.
4.Konflikt nauczyciel- nauczyciel rozwiązuje dyrektor.
5.Konflikt nauczyciel- pracownik obsługi rozwiązuje dyrektor.
6.Konflikt uczeń - pracownik obsługi rozwiązuje dyrektor.
7.Konflikt, w którym stroną jest dyrektor rozwiązuje zależnie od charakteru organ prowadzący
lub nadzorujący.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§19
Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych w danym roku szkolnym określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego wydawane przez MEN.
§20
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły
opracowany przez dyrektora, do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania i planu finansowego
szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.

§21
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk
kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący szkołę.

§22
Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy
rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Rozkład zajęć
powinien być zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej.
§23
Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I - III określa ogólny przydział czasu na zajęcia w ciągu dnia, szczegółowy rozkład
dzienny wyznacza nauczyciel.
§24
Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział liczący do 30 uczniów w klasach IV - VI i do 25 w klasach I - III.
§25
Dopuszcza się tworzenie klas łączonych, na wniosek organu prowadzącego, jeżeli powstały w ten sposób oddział liczy
nie więcej niż 25 osób. Klasy z niewielką liczbą uczniów mogą być łączone na wszystkich lub tylko na niektórych zajęciach.
§26
Przyjęcia do szkoły
Do szkoły z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które ukończyły w danym roku 7 lat.
Istnieje możliwość przyjęcia do pierwszej klasy dziecka o jeden rok wcześniej, w latach określonych w odrębnych
przepisach. Przyjęcie to odbywa się na wniosek rodzica. Zgodę wydaje dyrektor szkoły.
Istnieje możliwość odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w oparciu o opinię Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia.
Do szkoły mogą być przyjmowane dzieci spoza obwodu szkoły.
5. Przyjęcia do szkoły dokonuje dyrektor szkoły przez wpisanie dziecka do księgi uczniów.

§27
Szkoła, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizuje dla dzieci, które tego wymagają nauczanie
indywidualne, kształcenie specjalne, indywidualny tok nauki lub wczesne wspomaganie rozwoju zgodnie z przepisami
wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej.
§28
Przy wypisywaniu dziecka ze szkoły dyrektor zamieszcza w księdze uczniów datę i przyczynę wypisania ze szkoły.
§29
Organizacja oddziałów szkolnych
Podstawową formą są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
Dopuszcza się prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poza szkołą np. podczas wycieczek.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie
30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
Godziny zajęć lekcyjnych i przerw w ciągu dnia ustala dyrektor przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Możliwe jest organizowanie nauczania indywidualnego
§30
1. W szkole mogą być prowadzone oddziały integracyjne i specjalne.
2.Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15
do 20, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
3. Liczba uczniów w oddziale specjalnym powinna wynosić :
6-8 dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących,
8-10 dla uczniów niewidomych i słabo widzących,
l 0-16 dla uczniów z chorobami przewlekłymi,
6 - 8 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi,
8 - 12 dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
f) 11-16 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
g) 6 - 8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
h) 2-4 dla uczniów z autyzmem i z niepełno sprawnościami sprzężonymi,
i) l0-16 dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania. Liczbę
uczniów można obniżyć o 2 jeśli u co najmniej u jednego ucznia w oddziale
występują niepełnosprawności sprzężone.
§31
Opieka nad uczniami
l .Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
zorganizowanie zajęć świetlicowych,
umożliwienie spożywania posiłków,
system zapomóg i stypendiów,
prowadzenie zajęć wyrównawczych, pełnienie dyżurów przez nauczycieli przed zajęciami, podczas przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach,
opiekę w drodze na i z przystanku autobusowego,
opiekę wychowawcy klasy na imprezach organizowanych przez szkołę.
2.Praca i opieka, o których mowa wyżej, organizowane są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie i Byczynie oraz
nauczycieli i wychowawców. Zajęcia organizowane są w miarę posiadanych środków finansowych.
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze są prowadzone w klasach I- III. Na zajęcia te uczęszczają dzieci mające
trudności w nauce stwierdzone przez nauczyciela lub PPP.
4.Zapomogi i stypendia udzielane są w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący. W wyjątkowych
sytuacjach szkoła może udzielić zapomogi z funduszy rady rodziców.
5. Szkoła w ramach współpracy z MOPS w Wołczynie i Byczynie wskazuje dzieci, którym należałoby sfinansować
dożywianie, wyprawkę szkolną, wyjazd na kolonie itp..
§32
1. Szkoła współdziała z PPP w Kluczborku oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną
pomoc dzieciom i rodzicom.
2. Formy współpracy z PPP.
a) szkolenia nauczycieli organizowane przez pracowników poradni, organizację poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego na terenie szkoły dla uczniów i rodziców,
kierowanie, w porozumieniu z rodzicami, do poradni uczniów mających trudności w nauce,
stosowanie podczas zajęć zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP,
zasięganie przez nauczycieli porad w zakresie rozwiązywania problemów napotykanych podczas pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
§33
Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki:
Organizowanie ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami
Organizowanie spotkań klasowych wychowawca-rodzice
Spotkania indywidualne wychowawcy z rodzicami ucznia (według potrzeb).
4.Włączanie rodziców do organizacji uroczystości i imprez szkolnych,
5. Współudział w poszukiwaniu środków materialnych wspierających działalność szkoły.
6. Organizowanie spotkań o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień.
§34
W szkole realizowany jest program wychowawczy i program profilaktyczny, który uchwala rada rodziców wraz z radą
pedagogiczną po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
§35
Organizacja świetlicy
l. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu lub pracę rodziców
organizowana jest świetlica.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
4.Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawuje nauczyciel dyżurny, któremu powierzono obowiązki nauczyciela świetlicy w
przedziale czynności wg tygodniowego rozkładu zajęć.
Opiekę nad dziećmi w świetlicy mogą sprawować wszyscy nauczyciele poza swoimi zajęciami w ramach wynagrodzenia
zasadniczego. Harmonogram pracy tych nauczycieli jest umieszczony w tygodniowym planie zajęć.
Nauczyciel świetlicy:
tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia
w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole,
współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie,
współpracuje z rodzicami wychowanków,
prowadzi dokumentację zajęć świetlicowych.
7. Świetlica jest miejscem, które zapewnia wychowankom:
opiekę i pomoc w różnych sytuacjach
odpoczynek bierny i czynny,
kontakt z przyrodą,
naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej
pomocy,
rozrywkę i zabawę indywidualną, grupową i zbiorową,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.
8. Zajęcia świetlicowe mają charakter działania dowolnego wynikającego z wewnętrznych potrzeb dziecka. Muszą być
odmienne od form nauczania szkolnego.
§36
Biblioteka szkolna
l.W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców, działającą na podstawie opracowanego regulaminu.
2. Organizacja biblioteki:
lokal biblioteki składa się z sali, w której mieści się wypożyczalnia i czytelnia,
w bibliotece szczególnie wyodrębnia się dział lektur obowiązujących w danym roku szkolnym,
w bibliotece znajduje się sprzęt audio, który mogą wykorzystywać nauczyciele podczas zajęć,
uczniowie, nauczyciele i rodzice korzystają z biblioteki szkolnej w godzinach wyznaczonych przez
nauczyciela-bibliotekarza i zatwierdzonych przez dyrektora.
3 . Zadania nauczyciela bibliotekarza:
udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom,
prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
gromadzenie zbiorów w miarę możliwości finansowych,
ewidencja i opracowywanie zbiorów,
prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,
h) dbanie o estetykę biblioteki.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
§ 37
Zasady organizacji
1.W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, który zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w
zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie
gminy Wołczyn. W przypadku wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci spoza gminy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5
roku.
4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
kończy 10 lat.
5. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci sześcioletnie objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego, a następnie:
a. dzieci pięcioletnie,
b. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d. dzieci z rodzin zastępczych,
e. dzieci obojga pracujących rodziców,
f. rodzeństwo dzieci przyjętych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola w ubiegłym roku,
g. dzieci z terenu gminy,
h. pozostałe dzieci.
6. Przyjęcia dziecka do oddziału dokonuje dyrektor, a jeżeli chętnych jest więcej niż miejsc powołuje on komisję
rekrutacyjną, złożoną z dyrektora, wychowawcy oddziału przedszkolnego i przedstawiciela rodziców.
7. Oddział przedszkolny liczy nie więcej niż 25 dzieci.
8. Oddział przedszkolny czynny jest od 8.00 do13.00. Poza godzinami pracy przedszkola dzieci dojeżdżające mają
zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
9. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
10. Czas trwania dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci – dla dzieci 3-4 letnich 15 minut, dla dzieci 5-6 letnich 30 minut.
11. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawcę oddziału przedszkolnego i
zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
12. Na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym może być prowadzone dodatkowo nauczanie religii w wymiarze l
godziny tygodniowo.
13. Na wniosek rodziców mogą być w oddziale przedszkolnym prowadzone odpłatne zajęcia
dodatkowe. Opłaty za zajęcia ustala organ prowadzący.
14. Wychowankowie mają możliwość higienicznego spożycia śniadania przyniesionego z domu oraz z korzystania z
jednodaniowych posiłków w stołówce szkolnej za odpłatnością ustaloną przez organ prowadzący.
15. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
§38
Cele i zadania oddziału przedszkolnego
1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na
jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do
rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
3. Oddział przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy
warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
4. Celem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem.
5. Wobec rodziców oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Pomaga w
rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
6. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć. Za bezpieczeństwo
dzieci podczas zajęć w sali i na podwórku, spacerów i wycieczek odpowiada prowadzący je nauczyciel.
7. Ogólne cele oddziału przedszkolnego to:
a) Przygotowanie do życia w grupie
b) Rozbudzanie wiary dziecka we własną skuteczność
c) Rozwijanie umiejętności porozumiewania się
d) Kształtowanie postawy kreatywnej, stymulowanie aktywności i
motywacji do działań w kontakcie z innymi
e) Wyrabianie nawyków prozdrowotnych
f) Wzbogacanie słownictwa g) Poznawanie świata
8. Ogólne zadania oddziału przedszkolnego to:
Przybliżanie tematyki zdrowotnej i moralno - społecznej.
Rozwijanie samodzielności.
Rozbudzanie ciekawości świata.
Rozwijanie sprawności manualnych.
Utrwalanie więzi rodzinnych.
Określenie przynależności narodowej.
9.Oddział przedszkolny realizuje swoje podstawowe cele i zadania, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju
dziecka, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, poprzez:
samodzielną pracę dziecka,
zajęcia z całą grupą i małymi zespołami,
różnego rodzaju zabawy,
spacery i wycieczki,
uroczystości,
gry dydaktyczne,
kontakt nauczyciela z dziećmi w różnych sytuacjach.

§ 39
Rodzice i wychowankowie
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie zapisów statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
d) terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie,
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych,
pasożytach i chorobach zakaźnych
2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego:
a) rodzice przyprowadzają lub odbierają dzieci bezpośrednio do/z sali zajęć lub podwórka informując nauczyciela o
przyprowadzeniu i odbiorze dziecka,
b) niedozwolone jest zostawianie przez rodziców (opiekunów) dzieci przed zamkniętą salą lub w sali bez opiekuna,
c) rodzice odbierają dzieci osobiście lub wypełniają upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby,
d) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających, nauczyciel może odmówić
wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w
stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, e) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez
orzeczenie sądowe,
f) osoba odprowadzająca dziecko powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je
pracownikowi, który od tego momentu ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,
g) osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to nauczycielowi, od momentu odebrania ona odpowiada za jego
bezpieczeństwo.
3. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) tajemnicy,
g) podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
h) opieki i ochrony,
i) do niepowodzeń i łez,
j) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
k) do wypowiadania swoich myśli i uczuć,
l) akceptacji jego osoby.
4. Dzieciom w oddziale przedszkolnym nie wolno:
a) stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
b) krzywdzić innych i siebie,
c) niszczyć cudzej własności,
d) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie,
e) przynosić do oddziału niebezpiecznych zabawek, narzędzi i materiałów,
f) opuszczać samowolnie sali,
g) oddalać się z miejsca zabaw na podwórku bez wiedzy nauczyciela.
5. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą oddziału przedszkolnego i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu
dziecka z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w następujących przypadkach:
a) systematycznego zalegania z odpłatnością za wyżywienie,
b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu
do przedszkola,
c) braku przystosowania się do grupy – zagrożenie bezpieczeństwa własnego
i innych dzieci,
d) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.


§ 40
Nauczyciele oddziału przedszkolnego
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z
obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i
respektuje jego prawa.
2. Prowadzi konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. Nauczyciel zapoznaje dzieci z ich prawami określonymi w Konwencji Praw Dziecka.
4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie
odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w
czasie wycieczek i spacerów itp.,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez
aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w
szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
m) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub
rekreacyjno-sportowym,
o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
5. Nauczyciel zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka otacza indywidualną opieką
każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony d
yrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 41
Współdziałanie w oddziale przedszkolnym
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowanym programem oraz wynikającymi z
niego zadaniami,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze
metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego,
e) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla siebie i dzieci.
3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są 2 razy w
roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
4. Formy współpracy z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
c) kącik dla rodziców,
d) zajęcia otwarte,
e) uroczystości z czynnym udziałem rodziców.

ROZDZIAŁVI
PRACOWNICY SZKOŁY
§42
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

§43
Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
§44
W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
- woźny,
- sprzątaczka,
- specjalista ds. kadrowych,
- księgowa.
Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do
umowy o pracę.


§45
Obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciel spełnia następujące zadania:
odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach, na prowadzonych zajęciach,
wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,
wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
w ramach indywidualizacji nauczania pracuje z uczniem zdolnym i przygotowuje go do konkursów przedmiotowych,
bezstronnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
g) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną,
i) przygotowuje odpowiednią dokumentację dydaktyczno - wychowawczą,
j) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach
dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
2. Nauczyciel posiada następujące uprawnienia:
wybiera program nauczania oraz podręcznik do zajęć edukacyjnych dla danego oddziału,
decyduje o sprawach doboru form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu
swojego przedmiotu,
ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.
3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie,
stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń,
tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów,
nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru
, e) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły.
§46
Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą
zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. Zespół ma następujące zadania i cele:
Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów
realizacji programów nauczania,
Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących
nauczycieli,
współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły.
§47
Obowiązki wychowawcy
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale,
zwanego dalej „wychowawcą".
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi
samymi uczniami przez dany etap edukacyjny.
Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków
środowiskowych szkoły.
Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy
danego etapu edukacyjnego, chyba, że samorząd uczniowski lub rada rodziców złożą uzasadniony wniosek do dyrektora
szkoły o zmianę wychowawcy, sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę lub wynikną zmiany w organizacji pracy szkoły.
6. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami klasy poprzez:
tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów,
przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
7. Wychowawca, w celu realizacji zadań powinien:
zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
utrzymywać stały kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
udzielać porad w zakresie możliwości kształcenia się,
h) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku i pielęgniarką szkolną,
i) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i
poszukiwaniu godności osoby ludzkiej,
j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i
zachowaniu się ucznia,
k) powiadamiać o przewidywanych dla ucznia stopniach,
l) uczestniczyć w spotkaniach wychowawczych z rodzicami,
m) współpracować z biblioteką szkolną w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,
n) współdziałać z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie egzekwowania
postanowień regulaminu biblioteki.
8.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy
dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
9.Wychowawca sprawuje nad powierzonymi mu uczniami opiekę podczas imprez organizowanych przez szkołę oraz
podczas rekolekcji.
10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kluczborku.ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§48
Uczeń szkoły ma prawo do:
a) informacji na temat wymagań i metod nauczania,
posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i z zachowania,
przestrzegania w stosunku do jego osoby zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
poszanowania swojej godności,
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
pełnego rozwoju swojej osobowości,
h) wychowania w duchu pokoju, tolerancji, wolności i równości,
i) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
j) korzystania z pomocy doraźnej,
k) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
1) nietykalności osobistej,
m) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
n) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących
regulaminów,
o) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
p) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

§49
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
dbania o schludny wygląd,
wystrzegania się szkodliwych nałogów,
naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
przestrzegania zasad kultury współżycia,
dbania o honor i tradycję szkoły,
podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz ustaleniom
samorządu uczniowskiego,
okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie
akceptowane formy,
nie używania telefonów komórkowych podczas zajęć,
nie wykonywania zdjęć i nagrań innych osób bez ich zgody i wiedzy,

§50
W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do wychowawcy lub dyrektora szkoły w ciągu 7
dni od zaistniałej sytuacji. Wychowawca lub dyrektor ma 7 dni na rozpatrzenie skargi i udzielenie uczniowi odpowiedzi.

§51
Nagrody i wyróżnienia
l. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
wzorową postawę,
wybitne osiągnięcia,
dzielność i odwagę.
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły
pochwała wychowawcy ,
pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,
c) dyplom,
d) nagrody rzeczowe.
4.Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz funduszy rady rodziców.
§52
Kary i tryb odwoławczy od kar
1. Ustala się następujące rodzaje kar:
upomnienie wychowawcy wobec klasy,
upomnienie dyrektora,
upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia,
zakaz brania udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,
2. Uczeń może skierować pisemną prośbę do dyrektora szkoły o ponowne rozpatrzenie zasadności ukarania.
Podanie rozpatruje dyrektor z radą pedagogiczną na specjalnym posiedzeniu. Podjętą decyzję uczeń otrzymuje na piśmie w ciągu 7 dni od daty odwołania.
Od decyzji dyrektora szkoły uczeń może w ciągu 14 dni odwołać się do organu
nadzorującego szkołę. Decyzja organu nadzorującego jest ostateczna. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary po
uzyskaniu poręczenia od samorządu uczniowskiego lub wychowawcy.
3. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty w Opolu z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły, gdy ten:
umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
dopuszcza się kradzieży,
wchodzi w kolizję z prawem,
demoralizuje innych uczniów,
permanentnie narusza postanowienia statutu.

§ 53
Nieobecności uczniów na zajęciach
1. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na zajęciach na prośbę rodziców .
2. Rodzice wnoszą o usprawiedliwienie nieobecności swego dziecka w formie ustnej lub pisemnej w terminie 7 dni od
powrotu ucznia do szkoły. Po upływie tego terminu wychowawca oznacza godziny nieobecności jako
nieusprawiedliwione.
3. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia brakujących wpisów w zeszytach przedmiotowych, kartach
pracy, zeszytach ćwiczeń oraz oddania do oceny zaległych prac. Przy nieobecnościach powyżej 3 dni
termin uzupełnienia uczeń uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.ROZDZIAŁ VIII
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

§54
Szkoła stwarza warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:
sprawowanie dyżurów nauczycieli przed lekcjami, podczas przerw i po zakończonych zajęciach wg planu dyżurów i
zgodnie z regulaminem,
zapoznanie z drogą ewakuacji, przeprowadzenie próbnych ewakuacji,
zapoznanie z regulaminami pracowni, wycieczek, itp.
przestrzeganie przed niewybuchami i niewypałami oraz środkami pirotechnicznymi,
informowanie o bezpieczeństwie podczas zabaw na śniegu i lodzie, nad wodą, w górach, podczas gier i zabaw oraz w
ruchu drogowym,
zaznajamianie z zasadami bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły,
utrzymanie sprzętu i obiektów w odpowiednim stanie techniczny,
opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi w drodze na i z przystanku autobusowego,
opiekę wychowawców podczas imprez organizowanych przez szkołę,
opiekę wychowawców podczas rekolekcji szkolnych.
§55
Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę niezbędną w życiu, tj.
znajomość numerów alarmowych,
sposobów postępowania w czasie wypadku,
sposobów udzielania pierwszej pomocy.


ROZDZIAŁ IX
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
§56
Ocenianie szkolne ma na celu :
a) stawianie uczniom wymagań w zależności od aktualnych możliwości każdego dziecka, jak również od przebiegu faz
jego rozwoju psychicznego i fizycznego,
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
nabywania umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
umożliwienie nauczycielom zebrania informacji o jakości pracy ucznia oraz poziomie uzyskanych osiągnięć,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej .
§57
Ocenianiu podlegają:
osiągnięcia edukacyjne ucznia,
zachowanie ucznia.
§58
Ocenianie obejmuje :
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ,
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania ,
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce.
§59
Skala ocen i zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych
1.Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolitą politykę oceniania w I i II etapie edukacyjnym.
2. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.
3. W klasach I–III oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.
4. Ocena opisowa w klasach I-III wspomagana jest oceną bieżącą w postaci punktów z uwzględnieniem poziomu
wiadomości i umiejętności ucznia. Dla wyrażenia ilości punktów dopuszcza się stosowanie znaku graficznego w
postaci słoneczka, w którym liczba promyków oznacza ilość punktów. Przyjęta punktacja :
a)znakomicie - 6 punktów, 6 promyków, 6p
b)bardzo dobrze - 5 punktów, 5 promyków, 5p
c)dobrze - 4 punkty , 4 promyki, 4p
d)dostatecznie - 3 punkty, 3 promyki,3p
e)słabo - 2 punkty, 2 promyki,2p
f) bardzo słabo - l punkt, 1 promyk, 1p
5. Kryteria przyznawania punktów w klasach I-III:
6 punktów ( znakomicie ) otrzymuje uczeń , który :
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie , samodzielnie i
twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w
konkursach i olimpiadach , zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym
) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
5 punktów ( bardzo dobrze ) otrzymuje uczeń, który :
- sprawnie opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie oraz
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne
ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach ,
4 punkty (dobrze) otrzymuje uczeń, który :
- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej
klasie, ale poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne,
3 punkty (dostatecznie) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale przy pomocy nauczyciela stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) zadania
typowe o średnim stopniu trudności,
2 punkty ( słabo ) otrzymuje uczeń który :
- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie nauczania danej klasy, ale braki te nie
przekreślają możliwości zdobywania przez ucznia podstawowej wiedzy w
ciągu dalszej nauki oraz ma problem z rozwiązaniem (wykonaniem)zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim
stopniu trudności,
l punkt ( bardzo słabo ) otrzymuje uczeń który :
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania danej klasy, a braki w
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o
niewielkim (elementarnym ) stopniu trudności.
6. Na II etapie edukacji przyjmuje się następującą skalę ocen, według której oceniane są bieżące, śródroczne i roczne
osiągnięcia edukacyjne uczniów:
a) stopień celujący – 6 (skrót cel),
b) stopień bardzo dobry - 5 (skrót bdb),
c) stopień dobry - 4 (skrót db),
d) stopień dostateczny - 3 (skrót dost),
e) stopień dopuszczający - 2 (skrót dop),
f) stopień niedostateczny - l (skrót ndst).
7. W ocenie bieżącej dopuszcza się rozszerzenie skali ocen o znaki „ + " i „-
8. Dla określenia stopnia aktywności ucznia dopuszcza się stosowanie oznaczeń „+" i „-" , trzy znaki „ + " oznaczają
ocenę bardzo dobrą, trzy znaki „ - " ocenę niedostateczną.
9.Ustala się następujące kryteria oceniania :
a)ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w
rozwiązywani problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania
wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach
sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada
inne porównywalne osiągnięcia,
b)ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotów w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie
rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach,
ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie ponadpodstawowym i stosuje je poprawnie w zadaniach i sytuacjach typowych,
ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w
danej klasie na poziomie podstawowym i rozwiązuje (wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o
średnim stopniu trudności
ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych w danej
klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności,
ocenę niedostateczną (l) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie
danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają zdobywanie dalszej
wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności.
10. Nauczyciele i wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego
(do końca września) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych
wynikających zrealizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
11. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach
kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć
i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
12. Wymagania edukacyjne o których mowa wyżej, są dostępne do wglądu dla uczniów i rodziców
(prawnych opiekunów) u nauczycieli i w bibliotece szkolnej.
13. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne zaburzenia i odchylenia lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom .
14.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
dostosowuje się wymagania edukacyjne.
15.Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o poziom wiadomości i umiejętności ucznia odpowiednio :
a)zapamiętanie wiadomości-wymagania konieczne (K)-ocena dopuszczająca,
b)rozumienie wiadomości - wymagania podstawowe (P) – ocena dostateczna,
c)stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – wymagania rozszerzone ( R ) - ocena dobra,
d)stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych – wymagania dopełniające ( D ) - ocena bardzo dobra .
16.Ocenianiu powinna towarzyszyć refleksja i dyskusja nauczyciela i ucznia na temat doskonalenia dalszej pracy
ucznia; nauczyciel powinien podkreślać wkład pracy ucznia, doceniać jego wysiłek i starania pokazując
jednocześnie słabe strony jego pracy; ocena staje się motywacją do dalszej pracy .
17.Nauczyciele sprawdzają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następującej formie :
ustnej ( wypowiedzi na określony temat, aktywność ) ,
pisemnej (prace klasowe, prace domowe, sprawdziany, testy, opracowania , referaty ) ,
formy sprawnościowe (problemowe, doświadczalne, praktyczne m.in. twórcze ).
18.Największe znaczenie mają prace pisemne- prace klasowe i sprawdziany (ocenę zapisuje się
czerwonym kolorem w dzienniku kl. IV - VI) .
19.Sprawdziany zostają oceniane w terminie tygodniowym, a w przypadku j. polskiego i matematyki w terminie
dwutygodniowym. W przypadku nie sprawdzenia pracy w danym terminie istnieje możliwość odwołania się do
dyrektora szkoy.
20.Liczba sprawdzianów i prac klasowych całogodzinnych nie może przekraczać trzech w ciągu tygodnia w danej klasie
ze wszystkich przedmiotów nauczania. O tych sprawdzianach i pracach nauczyciel informuje uczniów z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisuje ołówkiem do dziennika w rubryce „ temat lekcji" .W ciągu jednego dnia nauki uczeń nie może pisać więcej niż jedno zadanie klasowe. Przeprowadzenie każdego
sprawdzianu poprzedza lekcja powtórzeniowa .
21. Sprawdziany 15-to minutowe traktowane są jak zbiorowa forma odpytywania i nie muszą być zapowiadane.
22.W celu motywacji ucznia do lepszej pracy ocenie podlegają również :
aktywność uczniów na zajęciach (zasady oceny ustala nauczyciel, o których wiadomo uczniowi) ,
praca uczniów w grupach - uczniowie oceniani są w zależności od wkładu pracy,
estetyka, systematyczność prowadzenia zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń,
błędy ortograficzne, które powinny być poprawiane przez wszystkich nauczycieli, ale mają wpływ jedynie na ocenę z j.
polskiego i j. obcego, e) zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce w międzyszkolnych konkursach, zawodach , olimpiadach
(podwyższenie oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień z odpowiednich zajęć edukacyjnych).
23.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki w szczególności brane jest pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć .
24.Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego i są jawne zarówno dla ucznia Jak i jego rodziców (prawnych
opiekunów ) .
25.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciela uzasadnia ustaloną ocenę .
26.Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez
nauczycieli.
27.Prace pisemne nauczyciele mają obowiązek przechowywać do miesiąca września następnego roku szkolnego .
28.Z zajęć typu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne tego typu , w których uczestnictwo ucznia
nie jest obowiązkowe, nie stawia się ocen.
§60
Zwolnienia z nauczania.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i
informatyki .
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach , wydanej
przez lekarza.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji z przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej pisze się „zwolniony" .
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
dyrektor może zwolnić z nauki drugiego j. obcego, a w dokumentacji z przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" .
§61
Klasyfikacja i promowanie
Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy w roku szkolnym (klasyfikacja śródroczna i roczna)
Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
Ocena klasyfikacyjna nie może być wyłącznie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy
programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły
przez ucznia, któremu drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Uczeń, któremu po raz trzeci ustalono naganną roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na :
a)okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów i zachowania ucznia,
b)ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Są to oceny opisowe.
10. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawca klasy o
przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
11. Wychowawcy klas IV - VI powiadamiają pisemnie rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej, o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania .
12. Przyjęcie do wiadomości informacji rodzice potwierdzają podpisem na przekazanym przez wychowawcę druku.
Potwierdzenie rodziców wychowawca przechowuje w dokumentacji ucznia co najmniej przez rok.
13.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas IV- VI i nauczyciele
przedmiotów informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach rocznych oraz rocznej ocenie
zachowania. Przyjęcie do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem na przekazanym im druku, który
przechowuje się do końca sierpnia danego roku szkolnego.
14.Uczeń klasy I - II - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
15.Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
16.Ucznia klas I- III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie
opinii wydanej przez lekarza, poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców
(prawnych opiekunów).
17. Począwszy od kl. IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych
średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje świadectwo
szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
18. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się
także oceny uzyskane z tych zajęć.
20. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii, etyki lub dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
21. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i po
uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego.
22. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do
sprawdzianu.
§ 62
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
1. W klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach
wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych
w przepisach MEN, zwany dalej sprawdzianem.
2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
( CKE ).
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni
specjalistycznej.
Opinia, o której mowa w ust. 3 powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w
którym jest przeprowadzany sprawdzian.
Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza,
mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy
przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
Sprawdzian trwa 60 minut.
Dla uczniów, których mowa w ust. 3, 5 i 6 czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30
minut.
Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
§63
Zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog i psycholog, jeżeli są zatrudnieni w szkole,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
6.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna , z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji, sporządza się protokół., który stanowi załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się prace
pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół winien zawierać:
a) w przepadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych skład komisji, termin sprawdzianu, pytania i
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania
oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych Protokół stanowi
załącznik arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień .
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Powyższe przepisy stosuje się także w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w
wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§64
Egzamin klasyfikacyjny
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw od ustalenia
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą wtedy do dyrektora szkoły podanie o taki egzamin w terminie 7 dni od
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców
(prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Temu uczniowi nie ustala się oceny zachowania, a egzamin nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych - techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 7a,przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 7 b, przeprowadza komisja w składzie : dyrektor szkoły -
przewodniczący, nauczyciele zajęć edukacyjnych z danej klasy.
10.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
11. W czasie egzaminów mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu,
zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
§65
Egzamin poprawkowy.
l. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych , może
zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach, na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych
opiekunów) , rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej , z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki,
techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.Uczniowi, który z przyczyn losowych nie przystąpił go egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie (nie później jednak niż do końca września).
5.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy wyższej (powtarza klasę ).
6.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Warunkiem takiej
promocji jest obowiązek przy stąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego.
7.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja według zasad jak przy egzaminie klasyfikacyjnym.
8.Pytania do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego przeprowadzonego w formie pisemnej i ustnej
opracowuje zgodnie z kryteriami (na ocenę dopuszczającą-egzamin poprawkowy, na ocenę dopuszczającą lub wyższą-
egzamin klasyfikacyjny) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu lub w przypadku jego niezdolności
do pracy inny nauczyciel tego przedmiotu (przedmiotu pokrewnego), który jest egzaminatorem.
9.Opracowane pytania przynajmniej na l dzień przed egzaminem egzaminator przedstawia do wglądu dyrektorowi lub
osobie prze niego wyznaczonej, celem określenia zgodności z kryteriami.
10 .Uczniowi, który składa na koniec roku szklonego podanie o egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy wstrzymuję się
wydanie świadectwa, do czasu ustalenia wyników egzaminów.
11.Z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych komisja sporządza protokół.
12.Termin zgłoszenia zastrzeżeń do wyniku egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni.
13.Na egzaminie poprawkowym i klasyfikacyjnym mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, ale bez prawa
głosu.
§66
Skala ocen i zasady oceniania zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c)dbałość o honor i tradycje szkoły,
d)dbałość o piękno mowy ojczystej,
e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g)okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.
3.Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.
WZOROWĄ OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności,
osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do nauczycieli, kolegów, jego zachowanie
nie budzi zastrzeżeń,
jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga i staje w obronie pokrzywdzonych,
zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego oraz postępuje
zgodnie ze statutem szkoły,
zawsze dba o estetykę swojego wyglądu,
jest pilny, systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, pomaga słabszym w nauce, rozwiązuje problemy,
szanuje mienie własne, kolegów i szkolne ,
aktywnie i twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły oraz rozwija swoje zainteresowania, wywiązuje się z
powierzonych funkcji i obowiązków,
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach, itp.
nie używa telefonów komórkowych w czasie zajęć,
BARDZO DOBRĄ OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY :
punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności ma zawsze usprawiedliwione,
zachowuje się w sposób nie budzący zastrzeżeń, z szacunkiem odnosi się do innych,
szanuje symbole państwowe i religijne,
jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy , koleżeński i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów,
przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz postępuje zgodnie z
obowiązującym statutem szkoły,
dba o estetykę swego wyglądu,
angażuje się w życie szkoły,
wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd,
nie używa telefonów komórkowych w czasie zajęć,
zawsze nosi obowiązujący w szkole strój.
DOBRĄ OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ , KTÓRY :
punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności ma usprawiedliwione,
zachowuje się w sposób nie budzący większych zastrzeżeń,
jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy i koleżeński w stosunku do otaczających go osób,
stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego oraz postępować
zgodnie z obowiązującym statutem szkoły,
dba o swój wygląd,
stara się angażować w życie klasy,
stara się wypełniać obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd i naprawiać wyrządzone krzywdy i szkody,
zgodnie współdziała w grupie rówieśniczej,
nie używa telefonów komórkowych w czasie zajęć,
POPRAWNĄ OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY :
sporadycznie spóźnia się i w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia,
zdarza mu się nieodpowiednio zachować na lekcji, przerwach i poza szkołą oraz w stosunku do kolegów i nauczycieli,
stara się przestrzegać ustaleń wynikających z regulaminów szkolnych,
nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu,
na ogół wywiązuje się z obowiązków szkolnych ,
zdarza się , że nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,
- nie angażuje się w życie klasy i szkoły,
jego styl bycia i słownictwo budzi zastrzeżenia,
NIEODPOWIEDNIĄ OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY :
bardzo często spóźnia się na zajęcia,
posiada duża liczbę godzin nieusprawiedliwionych,
nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach, przerwach i poza szkoła oraz wobec kolegów, koleżanek i nauczycieli,
bywa niekoleżeński, nie przyznaje się do swoich błędów, swoją winą obarcza innych, skarży,
nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,
nie troszczy się o swój wygląd,
bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji,
nie angażuje się w życie klasy,
często nie wypełnia powierzonych funkcji i obowiązków,
używa wulgarnego słownictwa
używa podczas zajęć telefonu komórkowego.
OCENĘ NAGANNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY POPEŁNIŁ NIŻEJ WYMIENIONE WYKROCZENIA, A PODJĘTE
PRZEZ SZKOLE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NIE ODNIOSŁY REZULTATU:
jest niepunktualny, wagaruje,
nagminnie jest nieprzygotowany do lekcji,
skandalicznie zachowuje się na lekcjach, przerwach oraz w stosunku do koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników
szkoły,
używa niecenzuralnego słownictwa, narusza godność innych,
pali papierosy lub używa innych środków uzależniających,
swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne, kradnie, wymusza,
wchodzi w konflikt z prawem ( nadzór policji, sprawy karne w toku),
nie szanuje symboli państwowych i religijnych .
4. Każdemu uczniowi przysługuje prawo do samooceny oraz zaproponowania właściwej dla siebie oceny oraz jej odpowiedniego uzasadnienia.
5. Każdy uczeń ma prawo do wypowiedzenia się i wpływu na ocenę zachowania swoich kolegów.
6. Każdy wychowawca ma obowiązek na początku roku szkolnego (do końca września) poinformować
uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
7. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca przystępuje do
ustalenia oceny zachowania.
8.Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca w celu uzyskania pełniejszej informacji zasięga opinii innych
nauczycieli, jak również opinii klasy, a także uzyskuje samoocenę poszczególnych uczniów.
9. Wszyscy uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o przewidywanych ocenach
zachowania w trybie, o którym mowa w § 61.
10. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych.
11. Uczeń, który po raz drugi z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może być
niepromowany do klasy programowo wyższej lub nieukończyc szkoły.
§67
Kryteria wyróżniania uczniów na koniec roku szkolnego
l. W klasach IV - VI świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo
dobrą ocenę zachowania.
2.Uczeń może być wyróżniony DYPLOMEM WZOROWEGO UCZNIA gdy:
w klasach IV-VI uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania ,
w klasach I-III wychowawca ocenia jego osiągnięcia edukacyjne i zachowanie jako wzór dla pozostałych uczniów.
3.Tytuł „UCZEŃ ROKU" nadaje rada pedagogiczna uczniowi, który;
uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole i wzorową ocenę zachowania,
w przypadku, gdy takich osób jest więcej brane są pod uwagę szczególne osiągnięcia.
Uczeń Roku otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową.
4. Absolwent szkoły podstawowej otrzymuje nagrodę rzeczową jeżeli:
otrzymał maksymalną liczbę punktów (40) ze sprawdzianu klasy VI i wzorową ocenę zachowania,
uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymał wzorową ocenę zachowania,
- reprezentował szkołę w różnego typu konkursach, olimpiadach, zawodach.


ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§68
Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§69
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§70
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§71
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§72
Zmiany w statucie
1. Do statutu w ciągu roku szkolnego można wprowadzać zmiany w postaci aneksów.
2. Procedura wdrażania statutu lub zmian w statucie obejmuje:
przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu statutu lub zmian w statucie,
uchwalenie statutu lub zmian w statucie przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu
uczniowskiego----------------- koniec